นโยบาย

นโยบายและแผนการบริหารองค์กร

  • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2565

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2564

 

  • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

หลักเกณฑ์การโยกย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการและเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพและประสบการณ์ของข้าราชการธุรการ
สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2565

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2553

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการสอบแข่งขันการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2553

แนวทางการบริหารงานบุคคลของข้าราชการอัยการ เดือนเมษายน 2565

การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งอื่นของสำนักงานอัยการสูงสุด

 3. การพัฒนาบุคลากร

ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2563

 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ

ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการอัยการ พ.ศ. 2560

 5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ 

ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2554

ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556

ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด

ข้อกําหนดคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดลําดับอาวุโสของข้าราชการอัยการ พ.ศ. 2554

ข้อกําหนดคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดลําดับอาวุโสของข้าราชการอัยการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้ “คุกกี้” เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของสำนักงานอัยการสูงสุด และเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่