ประกาศประกวดราคา ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)


ประกาศประกวดราคา สำนักงานอัยการสูงสุด

21-05-2563 : ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานให้แก่สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ประกาศราคากลาง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)


ประกาศราคากลาง สำนักงานอัยการสูงสุด

11-06-2563 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการสำรวจสภาพอาคารสำนักงาน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2563

29-05-2563 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารธนบุรี 2 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

 

27-04-2563 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี

14-04-2563 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักงานอัยการภาค 9

10-04-2563 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานอัยการสูงสุด

22-05-2563 : ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงโถงทางเดินชั้น 11 และพื้นที่ชั้นดาดฟ้า สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก

 

02-07-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจัดจ้างสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้เฉพาะตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

02-07-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น CF226XC จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อวัสดุสำหรับตกแต่งอาคารสถานที่ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ดีด ยี่ห้อ CANON รุ่น 303 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ  HP รุ่น CE285A จำนวน 195 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ CANON รุ่น 326 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (2 สัญญา)

26-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหลอดไฟจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยี่ห้อ Oracle รุ่น Sparct5-2 หมายเลข Serial Number AK00274241 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อเก้าอี้ทำงานจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลจำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 625 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

09-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อสเปรย์ทำความสะอาดมือขนาด 1000 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Samsung รุ่น 101S จำนวน 80 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Canon รุ่น 326 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Samsung รุ่น 204L จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อรถประจำตำแหน่งอัยการสูงสุด โดยวิธีคัดเลือก

01-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29-05-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

29-05-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ อาคารหลักเมือง อาคารตลิ่งชัน อาคารกรุงเทพใต้ อาคารพระโขนง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29-05-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29-05-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-05-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-05-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 เครื่อง ให้สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงาน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-05-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-05-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-05-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 7 เครื่อง ให้แก่ห้องรองอัยการสูงสุด (นายสาวิตร  บุญประสิทธิ์) จำนวน 4 เครื่อง และสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายงบประมาณ จำนวน 3 เครื่อง

21-05-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งโต๊ะหรือแบบแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18-05-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อสเปรย์ทำความสะอาดมือขนาด 1000 ml จำนวน 1000 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15-05-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15-05-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ส4 สารบบฟ้องความอาญา ส5ก สารบบความแพ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-05-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อสเปรย์ทำความสะอาดมือขนาด 1000 ml จำนวน 500 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-05-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13-05-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Samsung รุ่น 203E จำนวน 70 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13-05-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Canon รุ่น 312 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13-05-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13-05-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP รุ่น CE285A จำนวน 195 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12-05-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อโปสเตอร์สแตนด์ สแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22-04-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22-04-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17-04-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17-04-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อสเปรย์ทำความสะอาดมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-04-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างพิมพ์สมุดคำตอบเพื่อดำเนินการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02-04-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

สำนักบริหารทรัพย์สิน
สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารหลักเมือง ชั้นที่ 1 ถนนหน้าหับเผย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. 0 2222 8121 - 5 , 0 2222 1113 , 0 2224 1587 โทรสาร 0 2224 4306
IP PHONE : 210221 , 210224
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักบริหารทรัพย์สิน งานคลังพัสดุ
สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 2515 4031 - 8 โทรสาร 0 2515 4034
IP PHONE : 220601 , 220602

สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2142-1436, 0-2142-1444 โทรสาร 0-2143-9546
ศูนย์สารนิเทศแและประชาสัมพันธ์ email : pr@ago.go.th

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร