ประกาศประกวดราคา ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)


ประกาศประกวดราคา สำนักงานอัยการสูงสุด

00-09-2563 : 

 

ประกาศราคากลาง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)


ประกาศราคากลาง สำนักงานอัยการสูงสุด

18-09-2563 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบวิเคราะห์จัดทำระบบติดตามประเมินผลค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารฯ

18-09-2563 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอดพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

10-09-2563 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักงานคดีปกครองสงขลา

31-08-2563 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

21-08-2563 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักงานคดีแรงงานภาค 9

21-08-2563 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างติดตั้งระบบภาพและเครื่องเสียงห้องประชุม สำนักงานอัยการภาค 9

20-08-2563 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

20-07-2563 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด อาคารมีนบุรี

11-06-2563 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการสำรวจสภาพอาคารสำนักงาน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2563 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานอัยการสูงสุด

00-09-2563 : 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำนักงานอัยการสูงสุด

00-09-2563 : 

 

25-08-2563 : ประกาศขายทอดตลาดกรณีจำหน่ายเศษซากพัสดุรื้อถอนจากการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด อาคารธนบุรี 2 ครั้งที่ 2

17-08-2563 : สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน 12 รายการ

14-07-2563 : ประกาศขายทอดตลาดกรณีจำหน่ายเศษซากพัสดุรื้อถอนจากการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด (อาคารธนบุรี 2)

08-07-2563 : สำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน 5 รายการ

22-06-2563 : ประกาศขายทอดตลาดกรณีจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ แบบพิมพ์และหมึกพิมพ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

18-09-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมการรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กของสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ

18-09-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Canon รุ่น 303 จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18-09-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น  8260CDN (TN-451) สีดำ น้ำเงิน ชมพู เหลือง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18-09-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung รุ่น MLT-D204L จำนวน 69 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18-09-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น CF226XC จำนวน 65 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18-09-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างพิมพ์หนังสือ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18-09-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น CE285A จำนวน 195 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17-09-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-09-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างโล่เกียรติคุณ เกษียณอายุราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-09-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ให้กับสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงาน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15-09-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15-09-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-09-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดกฎหมายอัยการให้เป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-09-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อเครื่องปรับอากาศแบบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนจำนวน 8 เครื่อง ให้แก่สำนักงานคดีศาลแขวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08-09-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Canon รุ่น 326 จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-09-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Canon รุ่น 325 จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-09-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Xerox รุ่น 3125 จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-09-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างบริการข่าวตัดผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์และบริการตรวจติดตามข่าวออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-08-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15-08-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อ Drum สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Samsung รุ่น MLT-R204L จำนวน 30 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15-08-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Canon รุ่น 312 จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15-08-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother รุ่น TN-451 สีดำ จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11-08-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องโทรสารยี่ห้อ Brother รุ่น TN-2280 จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-08-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-08-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อเก้าอี้ทำงานจำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10-08-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

10-08-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-08-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สนับสนุนการปฏิบัติราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำนวน 200 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10-08-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรพนักงานทั่้วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการฯ

10-08-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจัดซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน จำนวน 530 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

06-08-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung รุ่น 1015 จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06-08-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-07-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung รุ่น 205L จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-07-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่ต่ำกว่า 20 แผ่นต่อวินาที จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-07-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17-07-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อเครื่องโทรศัพท์ IP PHONE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17-07-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างหน้ากากผ้าทรง 3D โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13-07-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-07-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างบริการสถานที่สอบและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2563

02-07-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจัดจ้างสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้เฉพาะตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

02-07-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น CF226XC จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อวัสดุสำหรับตกแต่งอาคารสถานที่ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ดีด ยี่ห้อ CANON รุ่น 303 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ  HP รุ่น CE285A จำนวน 195 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ CANON รุ่น 326 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (2 สัญญา)

26-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหลอดไฟจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยี่ห้อ Oracle รุ่น Sparct5-2 หมายเลข Serial Number AK00274241 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อเก้าอี้ทำงานจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลจำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 625 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

09-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อสเปรย์ทำความสะอาดมือขนาด 1000 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Samsung รุ่น 101S จำนวน 80 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Canon รุ่น 326 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Samsung รุ่น 204L จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อรถประจำตำแหน่งอัยการสูงสุด โดยวิธีคัดเลือก

01-06-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

สำนักบริหารทรัพย์สิน
อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 0 2142 7001 - 23 โทรสาร 0 2143 7677
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักบริหารทรัพย์สิน งานคลังพัสดุ
สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 2515 4031 - 8 โทรสาร 0 2515 4034
IP PHONE : 220601 , 220602

สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2142-1436, 0-2142-1444 โทรสาร 0-2143-9546
ศูนย์สารนิเทศแและประชาสัมพันธ์ email : pr@ago.go.th

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร