10 เมษายน 2563 สำนักงานอัยการสูงสุด แถลงภาพรวมการดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ช่วงระหว่างวันที่ 3 – 9 เมษายน 2563 
และการหารือร่วมกันระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการหาแนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรการพิเศษสำหรับเด็กและเยาวชน
ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีการฝ่าฝืน พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เอกสารข่าวแจก