9 มกราคม 2562 อัยการสูงสุดเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการประธานวุฒิสภา

 

090163 8 1

090163 8