ศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

ศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพันธ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2142-1543-4 โทรสาร 0-2143-9390
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.