ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้รักษาการ/หรือผู้รักษาการร่วมตามกฎหมาย

๑. กฎหมายที่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ จัดทำคำอธิบายและคำแปล และเผยแพร่ข้อมูล

ลำดับที่ รายชื่อกฎหมาย ผู้รักษาการ/
ผู้รักษาการร่วม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กำหนดเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์แล้วเสร็จ
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ นรม./อสส. สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๖๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ นรม./รมว.ยธ./อสส. สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๖๖
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓ นรม./รมว.กต./รมว.มท./รมว.ยธ. ๑.สำนักงานอัยการสูงสุด
๒.กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๘
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ.๒๕๔๓ นรม./รมว.กต./รมว.มท./รมว.ยธ. ๑.สำนักงานอัยการสูงสุด
๒.กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๘
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๔๑ นรม./รมว.กต./รมว.มท./รมว.ยธ. ๑.สำนักงานอัยการสูงสุด
๒.กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๘
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓ นรม./รมว.กต./รมว.มท./รมว.ยธ. ๑.สำนักงานอัยการสูงสุด
๒.กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๘
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓ นรม./รมว.กต./รมว.มท./รมว.ยธ. ๑.สำนักงานอัยการสูงสุด
๒.กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๘

 

๒. กฎหมายที่ไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา ๒๙ (๓) (๕) และ (๖) แต่ต้องจัดทำคำอธิบายและคำแปล และเผยแพร่ข้อมูล

ลำดับที่ รายชื่อกฎหมาย ผู้รักษาการ/
ผู้รักษาการร่วม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.๒๕๕๓ อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด