Article Index

บทความเผยแพร่

 

 กฎหมายว่าด้วยพนักงานอัยการและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2478 - ปัจจุบัน - อนุชาติ คงมาลัย : อัยการอาวุโส - 17 ก.ย. 62

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง - 6 ก.ย. 62

มหาวิทยาลัย "สิลปากร" เมื่อแรกตั้งถึงปัจจุบัน - อนุชาติ คงมาลัย : อัยการอาวุโส - 1 ส.ค. 62

กฎหมายมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2586 - 2559 - อนุชาติ คงมาลัย : อัยการอาวุโส - 2 ก.ค. 62

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 : ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด - อนุชาติ คงมาลัย : อัยการอาวุโส - 18 มิ.ย. 62

  มหาวิทยาลัยกับการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ - อนุชาติ คงมาลัย : อัยการอาวุโส - 14 พ.ค. 62

  การเข้าชื่อ การลงมติ และการถอดถอนประธาน ก.อ. หรือ ก.อ. ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2561 - อนุชาต คงมาลัย : อัยการอาวุโส - 10 เม.ย. 62

  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิและการห้ามหาเสียง พ.ศ. 2561 - อนุชาติ คงมาลัย : อัยการอาวุโส - 28 มี.ค. 62

  ตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินที่ ป.ป.ช. กำหนดตามมาตรา 103 (บทความ ป.ป.ช. ฉบับที่ 4) - อนุชาติ คงมาลัย : อัยการอาวุโส - 4 มี.ค. 62

  การกำหนดตำแหน่งผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 (บทความ ป.ป.ช. ฉบับที่ 3) - อนุชาติ คงมาลัย : อัยการอาวุโส - 1 ก.พ. 62

  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 - อนุชาติ คงมาลัย : อัยการอาวุโส -29 ม.ค. 62

  ห้ามพนักงานอัยการกระทำการหรือดำรงตำแหน่งที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ - อนุชาติ คงมาลัย : อัยการอาวุโส - 21 ธ.ค. 61

สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2142-1436, 0-2142-1444 โทรสาร 0-2143-9546
อีเมล ictc@ago.go.th