สารบัญ

 

บทความเผยแพร่

 

การมีไว้เพื่อขายวัตถุออกฤทธิ์ตามข้อสันนิษฐานของกฎหมายตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 โดย นายยุคล เหล่าพูลสุข อัยการอาวุโส - 14 ก.ค. 63

 ภูมิลำเนาของข้าราชการได้แก่ถิ่นอันเป็นที่ทำการตามตำแหน่งหน้าที่ โดย นางสมสุข มีวุฒิสม อัยการอาวุโส - 13 ก.ค. 63

การฟ้องเรียกเงินสวัสดิการที่เบิกเกินกว่าสิทธิตามกฎหมายคืนมิใช่ลาภมิควรได้ โดย นายเชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ อัยการอาวุโส - 10 ก.ค. 63 

จำเลยเป็นเจ้าพนักงานเป็นสามีภรรยากัน จะต้องร่วมกันรับผิดคดีอาญาฐานยักยอกทรัพย์ ที่สามีเป็นผู้กระทำผิดหรือไม่ โดย นายวิชช์ จีระแพทย์ อัยการอาวุโส - 9 ก.ค. 63   

 การเขียนความเห็นและคำสั่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของกลาง โดย นายปริญญา จิตรการนทีกิจ อัยการอาวุโส - 8 ก.ค. 63   

หนังสือมอบอำนาจในดำเนินคดีแทนติดอากรแสตมป์แต่ไม่ขีดฆ่า หนังสือมอบอำนาจดังกล่าว ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดย นายภัทรศักดิ์ สิทธิไตรย์ อัยการอาวุโส - 3 ก.ค. 63  

กรณีการฟ้องร้องเคลือบคลุม โดย นางสมสุข มีวุฒิสม อัยการอาวุโส - 2 ก.ค. 63 

ความผิดฐานมีไว้เพื่อนำออกใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นจะต้องบรรยายฟ้องอย่างใดจึงจะครบองค์ประกอบความผิด โดย นายวิชช์ จีระแพทย์ อัยการอาวุโส - 1 ก.ค. 63 

ทุนทรัพย์ในการฟ้องคดีแพ่ง โดย นายเชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ อัยการอาวุโส - 30 มิ.ย. 63 

ความผิดฐานสมคบและฐานสนับสนุนตาม พ.ร.บ. มาตราการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 6 และมาตรา 8 โดย นายภัทรศักดิ์ สิทธิไตรย์ อัยการอาวุโส - 29 มิ.ย. 63  

วัตถุออกฤทธิ์ฯ ไม่สามารถฟื้นฟูตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 9 โดย นายภัทรศักดิ์ สิทธิไตรย์ อัยการอาวุโส - 26 มิ.ย. 63  

เสพเฮโรอีนแต่รายงานตรวจปัสสาวะระบุมีสารมอร์ฟีน โดย นางสมสุข มีวุฒิสม อัยการอาวุโส - 25 มิ.ย. 63 

การปฏิบัติการอำพราง (การล่อซื้อ) ยาเสพติด โดย นายยุคล เหล่าพูลสุข อัยการอาวุโส - 24 มิ.ย. 63 

การแนบทะเบียนประวัติการต้องโทษของจำเลยไว้ท้ายคำฟ้อง โดย นายวิชช์ จีระแพทย์ อัยการอาวุโส - 23 มิ.ย. 63 

การครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3 และประเภท 4 ในวาระเดียวกันเป็นความผิดกรรมเดียว โดย นายเชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ อัยการอาวุโส - 22 มิ.ย. 63 

แนวทางการดำเนินคดีผู้ต้องหากับมาตรการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดย นายปริญญา จิตรการนทีกิจ อัยการอาวุโส - 19 มิ.ย. 63 

เจ้าหนี้ส่งข้อความถึงลูกหนี้ทาง facebook ว่าเงินทั้งหมดไม่ต้องส่งคืน ยกให้หมดไม่ต้องส่งดอก หนี้ระงับหรือไม่ โดย นายภัทรศักดิ์ สิทธิไตรย์ อัยการอาวุโส - 18 มิ.ย. 63 

การถอนฟ้อง โดยนางสมสุข มีวุฒิสม อัยการอาวุโส - 17 มิ.ย. 63 

ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา (5) โดย นายยุคล เหล่าพูลสุข อัยการอาวุโส - 16 มิ.ย. 63 

ในคดียาเสพติดให้โทษ หากจำเลยเป็นเด็กหรือเยาวชนถูกศาลพิพากษาลงโทษปรับ แต่ไม่ชำระค่าปรับภายใน 30 วัน โดย นายวิชช์ จีระแพทย์ อัยการอาวุโส - 15 มิ.ย. 63

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการบรรยายฟ้องความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ โดย นายปริญญา จิตรการนทีกิจ อัยการอาวุโส - 12 มิ.ย. 63 

ข้อควรปฏิบัติในการดำเนินคดีแพ่ง : การที่จะได้มาซึ่งภาระจำยอมโดยอายุความ โดย นายภัทรศักดิ์ สิทธิไตรย์ อัยการอาวุโส - 11 มิ.ย. 63 

 การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการกรณีสำนักงานที่ปฏิบัติราชการประจำอยู่เดิมได้ย้ายสถานที่ทำการไปตั้งในท้องที่ใหม่ - นางสมสุข มีวุฒิสม อัยการอาวุโส - 10 มิ.ย. 63 

ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา (4) - นายยุคล เหล่าพูลสุข : อัยการอาวุโส - 8 มิ.ย. 63 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจเกี่ยวกับ การริบรถยนต์ของกลางที่ใช้ในการกระทําผิด - นายวิชช์ จีระแพทย์ : อัยการอาวุโส - 5 มิ.ย. 63 

สามีค้ำประกันหนี้ให้คนอื่น ภรรยาต้องรับผิดชอบร่วมหรือไม่ - นายภัทรศักดิ์ สิทธิไตรย์ : อัยการอาวุโส - 4 มิ.ย. 63 

ข้อบกพร่องในการปฏิบัติราชการบางประการเกี่ยวกับคดีสําคัญ - นายปริญญา จิตรการนทีกิจ : อัยการอาวุโส - 2 มิ.ย. 63 

ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา (3) - นายยุคล เหล่าพูลสุข : อัยการอาวุโส - 29 พ.ค. 63 

คดีที่น่าสนใจที่อัยการสูงสุดได้มีคำสั่งชี้ขาดความเห็นแย้งที่ 1590/2558 - นายวิชช์ จีระแพทย์ : อัยการอาวุโส - 28 พ.ค. 63 

ข้อควรปฏิบัติในการดำเนินคดีแพ่ง : บังคับคดีต้องร้องขอภายใน 10 ปี นับแต่มีคําพิพากษาในชั้นถึงที่สุดแล้ว - นายภัทรศักดิ์ สิทธิไตรย์ : อัยการอาวุโส - 27 พ.ค. 63 

การพิจารณาว่าคําฟ้องของโจทก์ครบองค์ประกอบความผิดหรือไม่ - นายปริญญา จิตรการนทีกิจ : อัยการอาวุโส - 26 พ.ค. 63 

กรณีมีเคหะสถานในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหญ่ - นางสมสุข มีวุฒิสม : อัยการอาวุโส - 25 พ.ค. 63 

ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา (2) - นายยุคล เหล่าพูลสุข : อัยการอาวุโส - 22 พ.ค. 63

ศาลฎีกาได้ตีความคําว่า “ผู้เสียหาย” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 ที่มีสิทธิยื่นคําร้องต่อศาลที่มีอํานาจฟ้องคดีอาญาในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ - นายวิชช์ จีระแพยท์ : อัยการอาวุโส - 21 พ.ค. 63 

ข้อควรปฏิบัติในการดำเนินคดีแพ่ง : การขายที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์รวม - นายภัทรศักดิ์ สิทธิไตรย์ : อัยการอาวุโส - 20 พ.ค. 63

การยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นจะเป็นความผิดฐานยักยอกหรือรับของโจรได้หรือไม่ - นายปริญญา จิตรการนทีกิจ : อัยการอาวุโส - 20 พ.ค. 63

ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา (1) เรื่องเดิม 85/2563 - นายยุคล เหล่าพูลสุข : อัยการอาวุโส - 18 พ.ค. 63

การย้ายตามคำร้องขอของตนเองต้องเนื่องจากความต้องการของตัวข้าราชการผู้ย้ายเองเป็นหลัก - นางสมสุข มีวุฒิสม : อัยการอาวุโส - 15 พ.ค. 63

คดีความผิดฐานมีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตที่ศาลยกฟ้อง เพราะโจทก์บรรยายฟ้องไม่ครบถ้วน - นายวิชช์ จีระแพทย์ : อัยการอาวุโส - 14 พ.ค. 63

การติดตามทวงถามหนี้ด้วยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่มีผลให้นิติกรรมเป็นโมฆียะ - นายภัทรศักดิ์ สิทธิไตรย์ : อัยการอาวุโส - 13 พ.ค. 63

การแก้ไขคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ถูกต้องตามร่างคำพิพากษาที่ได้อ่านให้คู่ความฟังแล้ว - นายปริญญา จิตรการนทีกิจ : อัยการอาวุโส - 12 พ.ค. 63

ตัวอย่างคำฟ้องคดีภาษีอากร - สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายบริหารจัดการความรู้ - 7 พ.ค. 63

ตัวอย่างคำร้องขออนุญาตฎีกา - สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายบริหารจัดการความรู้ - 7 พ.ค. 63

ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา (1) - นายยุคล เหล่าพูลสุข : อัยการอาวุโส - 5 พ.ค. 63

 กฎหมายว่าด้วยพนักงานอัยการและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2478 - ปัจจุบัน - อนุชาติ คงมาลัย : อัยการอาวุโส - 17 ก.ย. 62

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง - 6 ก.ย. 62

มหาวิทยาลัย "สิลปากร" เมื่อแรกตั้งถึงปัจจุบัน - อนุชาติ คงมาลัย : อัยการอาวุโส - 1 ส.ค. 62

กฎหมายมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2586 - 2559 - อนุชาติ คงมาลัย : อัยการอาวุโส - 2 ก.ค. 62

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 : ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด - อนุชาติ คงมาลัย : อัยการอาวุโส - 18 มิ.ย. 62

  มหาวิทยาลัยกับการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ - อนุชาติ คงมาลัย : อัยการอาวุโส - 14 พ.ค. 62

  การเข้าชื่อ การลงมติ และการถอดถอนประธาน ก.อ. หรือ ก.อ. ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2561 - อนุชาต คงมาลัย : อัยการอาวุโส - 10 เม.ย. 62

  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิและการห้ามหาเสียง พ.ศ. 2561 - อนุชาติ คงมาลัย : อัยการอาวุโส - 28 มี.ค. 62

  ตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินที่ ป.ป.ช. กำหนดตามมาตรา 103 (บทความ ป.ป.ช. ฉบับที่ 4) - อนุชาติ คงมาลัย : อัยการอาวุโส - 4 มี.ค. 62

  การกำหนดตำแหน่งผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 (บทความ ป.ป.ช. ฉบับที่ 3) - อนุชาติ คงมาลัย : อัยการอาวุโส - 1 ก.พ. 62

  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 - อนุชาติ คงมาลัย : อัยการอาวุโส -29 ม.ค. 62

  ห้ามพนักงานอัยการกระทำการหรือดำรงตำแหน่งที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ - อนุชาติ คงมาลัย : อัยการอาวุโส - 21 ธ.ค. 61

สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2142-1436, 0-2142-1444 โทรสาร 0-2143-9546
ศูนย์สารนิเทศแและประชาสัมพันธ์ email : pr@ago.go.th

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร