ข้อมูลสถิติจากระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์

มิถุนายน 2563

พฤษภาคม 2563

เมษายน 2563

มีนาคม 2563 

กุมภาพันธ์ 2563 

มกราคม 2563 

 

 

สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2142-1436, 0-2142-1444 โทรสาร 0-2143-9546
ศูนย์สารนิเทศแและประชาสัมพันธ์ email : pr@ago.go.th

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร