3 กรกฎาคม 2563 สำนักงานอัยการสูงสุดรับมอบแอลกอฮอล์เจลชนิดพกพา สําหรับทําความสะอาดมือเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

030763 164 1

030763 164