22 มิถุนายน 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2563-2566

 

220663 151 1

220663 151 2

220663 151 3