22 มิถุนายน 2563 อัยการสูงสุดเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์  สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2563 – 2566
ไปสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 7 ในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 2

 

220663 150 1

220663 150 2

220663 150 3