15 มิถุนายน 2563 อัยการสูงสุดตรวจดูสภาพที่ดินราชพัสดุ แปลงที่ นม.521 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

150663 141 1

150663 141