กรอง
แสดง # 
< < < < < < < < < <
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
ขอเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล” รุ่นที่ 5 14 ตุลาคม 2563
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 3 ภาค 9 เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 4 ภาค 9 12 ตุลาคม 2563
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ แจ้งย้ายสถานที่ทำการ 09 ตุลาคม 2563
สำนักงานอัยการจังหวัดเวียงสระ แจ้งย้ายสถานที่ทำการ 08 ตุลาคม 2563
สำนักงานอัยการจังหวัดแพร่ แจ้งย้ายที่ทำการ 29 กันยายน 2563
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานบริหารกิจการสำนักงานอัยการสูงสุด แจ้งย้ายสถานที่ทำการ 24 กันยายน 2563
ประกาศเผยแพร่เกียรติคุณผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2563 21 กันยายน 2563
แจ้งกำหนดการรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) ประจำตัวพนักงานอัยการ 15 กันยายน 2563
สำนักการคลัง สำนักงานบริหารกิจการสำนักงานอัยการสูงสุด แจ้งย้ายสถานที่ทำการ 15 กันยายน 2563
สำนักงานคดีปกครองภูเก็ตแจ้งย้ายสถานที่ทำการ 11 กันยายน 2563