ขอเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง

ข่าว