ประกาศการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งข้าราชการอัยการของผู้ทีผ่านการสอบข้อเขียน

ประกาศ