สำนักงานอัยการสูงสุด ได้รับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อันดับ ๔ ด้วยคะแนน ๙๐.๖๑ คะแนน

ข่าว