คณะผู้บริหาร สำนักงานอัยการสูงสุด

 

นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์

อัยการสูงสุด

 
       

นายเนตร นาคสุข

รองอัยการสูงสุด

นายสมศักดิ์ ติยะวานิช

รองอัยการสูงสุด

นายสาวิตร บุญประสิทธิ์

รองอัยการสูงสุด

นายสุริยะ แบ่งส่วน

รองอัยการสูงสุด

       
       

ร้อยโทไชยา เปรมประเสริฐ

รองอัยการสูงสุด

นายสมโภชน์ ลิ้มประยูร

รองอัยการสูงสุด

นายไพบูลย์ ถาวรวิจิตร

รองอัยการสูงสุด

นายรุจ เขื่อนสุวรรณ

รองอัยการสูงสุด

       
         

นายสุพิศาล สุธรรมชัย

ผู้ตรวจการอัยการ

นายปัญญา สุนทรพฤกษ์

ผู้ตรวจการอัยการ

นายเทพสิทธิ์ รักไตรรงค์

ผู้ตรวจการอัยการ

นายชาติชาย ทองอ่อน

ผู้ตรวจการอัยการ

นางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์

ผู้ตรวจการอัยการ

         

นายจิตรนรา นวรัตน์ 

ผู้ตรวจการอัยการ

นายชาตรี สุวรรณิน

ผู้ตรวจการอัยการ

นายชัยวัฒน์ โล่วณิชเกียรติกุล

ผู้ตรวจการอัยการ

นายอำนาจ มุฑิตาเจริญ

ผู้ตรวจการอัยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2142-1436, 0-2142-1444 โทรสาร 0-2143-9546
ศูนย์สารนิเทศแและประชาสัมพันธ์ email : pr@ago.go.th

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร